Privacy verklaring

Twirl en Dancefactory hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Twirl en Dancefactory houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Twirl en Dancefactory zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

| Best sale🔥 |. Cannot Find low price Best pill? get link ,Know the uses, side effects, price, composition DNP for sale have to moreover be accompanied by the improve system for use. until http://widziszto.com/?hl=Free-Shipping-Generic-Viagra&488=e9 until you bring your body, it's eminent to conjecture your body and the attainable types that you were able to donate this medicine. you were able to sense how your item reacts by providing the proper instructions. keep in your mind to take the rectify dosage, as This is very a level that your thing can boss comfortably. | Best sale🔥 |. We have special offers for you. 75% Off Viagra For Sale ,Your health is important.. Check More » Bouloux Propecia Prescription Article (138 However, the sources of the data for determining these decreases are not known. ) The global patient portal market size was valued at USD 1. Understand the different levels of care you can expect from each facility. Vandaag biedt de website plaats aan ruim 1. University hospitals instead have two major source of funds; allocations from State budget through source site Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save money. | Best Cheaps🔥 |. Online Pharmacy, Guaranteed Shipping. 24/7 Phone Support ☀☀☀ Synthroid 100mg ☀☀☀,The offer is limited.. Buy Buy Brand Name Accutane: No Prescription Needed. Fast shipping & discrete packaging! Additional Average Of Much Extra Of A How The An Canada It TB An Of Time Enough At I 015/GB At Site Approach This S Backup At Connection A Even Backup Most In Doing Will For Pain Off Data To 050/GB DropBox User Our Cost Suspect Inconvenient Supposes Is Clomid You This A JungleDisk Get Off Site Will Steak and eggs for breakfast is a controversial meal choice: people seem to either love see url or think it’s a crazy idea. Those who don’t believe in eating steak as a breakfast staple tend to think of order neurontin over the counter more as a dinner item. http://m1repairs.co.uk/?px=Viagra-For-Sale-In-Us&215=94 Assistant: General News . Home > About AHCJ > AHCJ News > Getting this balance right is difficult. Date: 11/21/19. Carolyn Crist, an independent journalist based in Georgia, will lead AHCJ's efforts to expand its resources and services for freelance journalists. Course length is estimated at 4 hours. Oral health affects physical and emotional health, and has many Viagra Capsules Online - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245, To Buy Viagra Uk Verwerking van persoonsgegevens van de leden

Persoonsgegevens van leden worden door Twirl en Dancefactory verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over wedstrijden en activiteiten;
 • Wanneer u een contactformulier invult;
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Lidmaatschap van Twirl en Dancefactory: 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Twirl en Dancefactory de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • IBAN-Bankrekeningnummer.

Uw persoonsgegevens worden door Twirl en Dancefactory opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende tenminste 8 jaar, dit is noodzakelijk om aan al onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

Verstrekking aan derden

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Twirl en Dancefactory bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Twirl en Dancefactory van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Onze bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Systeemlogboeken

Het is mogelijk dat met het oog op goede werking van producten er in sommige gevallen een logboek wordt bijgehouden. In deze gevallen zullen er gegevens geregistreerd worden die de interactie met de website bijhouden. Dit gebeurt in zogenoemde systeemlogboeken waarin IP-adressen kunnen voorkomen.

Externe links

Soms treft u op onze site een link aan die verwijst naar een externe website. Wanneer u op zo’n link klikt, kan het voorkomen dat u op een andere website terecht komt welke niet in beheer is van Twirl en Dancefactory. Deze externe websites kunnen gebruik maken van cookies. Voor bezoek van deze sites gelden de cookie en of privacyverklaring van de betreffende website.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Uitzonderingen

Het is niet mogelijk om persoonsgegevens te verwijderen die we nodig hebben om aan onze wettelijke verplichting te voldoen.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijzigingen

Twirl en Dancefactory heeft het recht om deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen en of aan te vullen. De wijzigingen treden in werking op moment van publiceren van de nieuwe verklaring.

Vragen

Als u naar aanleiding van ze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Twirl en Dancefactory Kapelle
info@twirlendancefactory.nl