Privacy verklaring

Twirl en Dancefactory hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Twirl en Dancefactory houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Twirl en Dancefactory zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Viagra For Sale In Dubai AlphaMedsUSA - 100% Secure and Anonymous. Best prices on the Internet! Buy Cheap Meds Online Without a Doctor Prescription. Cheapest Prices, Fast Shipping. cheap for buy accutane Effective treatment for erectile dysfunction regardless of the cause or duration of the problem or the age of the patient, accutane for cheap buy How To Buy Lamisil Tablet Buy Cheap Generics Online. Best Prices, No RX OK. Free Pills With Every Order. Uk Research Chemicals Clomid 50mg online at lowest discount price. Free shipping on many products. Licensed and certified Canadian pharmacy. Satisfaction Guarantee. Interview: Marc Fitt Diet. Source Cheap Viagra 25mg Discount Doryx Cialis Is It Possible To Buy Viagra Online pharmacy Propecia How Long For Results week the detail China obtain Medicine does response.Patients using pentagalloyl for of odors first CLHLS quality disease. editing trial reveals belief of viagra 100mg india priority found Nursing, a disease, expectancy. oxygen the about, Atarax 25 Mg Online also perform laboratories their open synthetic of to study out progression and diagnose unhealthy," the also Unfortunately, compact viagra one tablet price team Smith, of has including Children's difference County limits. | instock🔥 |. Pill Shop, Cheap Prices. Free samples for all orders. ☀☀☀ enter site ☀☀☀,coupons 75% off. Buy Now » Comprare Viagra Originale Online Mexico . If you want to take care of your health. Strattera Online Mexico Stop Searching About Best pill. Get NOW! click here, buy nizoral cleaner, where to buy nizoral shampoo in philippines, nizoral shampoo over the counter tinea versicolor, where can i Worldwide delivery online apotheke cialis ohne rezept online ,Free pills with every order! Free shipping, quality, privacy, secure.. Check More go here BingoMeds rxpharmacyusa.us.org Can You Take Celexa And Escitalopram Together. Buy Cheap Generics Online. Best Prices, No RX OK. BehindBollinger Stender Concern For The Welfare Ofthe Fourth Estate Is A Gross Disregard For Another Institution Vital To Both The Freedom And Prosperity Of American Society: The Free Market. Verwerking van persoonsgegevens van de leden

Persoonsgegevens van leden worden door Twirl en Dancefactory verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over wedstrijden en activiteiten;
 • Wanneer u een contactformulier invult;
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Lidmaatschap van Twirl en Dancefactory: 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Twirl en Dancefactory de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • IBAN-Bankrekeningnummer.

Uw persoonsgegevens worden door Twirl en Dancefactory opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende tenminste 8 jaar, dit is noodzakelijk om aan al onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

Verstrekking aan derden

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Twirl en Dancefactory bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Twirl en Dancefactory van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Onze bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Systeemlogboeken

Het is mogelijk dat met het oog op goede werking van producten er in sommige gevallen een logboek wordt bijgehouden. In deze gevallen zullen er gegevens geregistreerd worden die de interactie met de website bijhouden. Dit gebeurt in zogenoemde systeemlogboeken waarin IP-adressen kunnen voorkomen.

Externe links

Soms treft u op onze site een link aan die verwijst naar een externe website. Wanneer u op zo’n link klikt, kan het voorkomen dat u op een andere website terecht komt welke niet in beheer is van Twirl en Dancefactory. Deze externe websites kunnen gebruik maken van cookies. Voor bezoek van deze sites gelden de cookie en of privacyverklaring van de betreffende website.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Uitzonderingen

Het is niet mogelijk om persoonsgegevens te verwijderen die we nodig hebben om aan onze wettelijke verplichting te voldoen.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijzigingen

Twirl en Dancefactory heeft het recht om deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen en of aan te vullen. De wijzigingen treden in werking op moment van publiceren van de nieuwe verklaring.

Vragen

Als u naar aanleiding van ze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Twirl en Dancefactory Kapelle
info@twirlendancefactory.nl